Головна » Кабінет психолога/соціального педагога » Роль і місце учня на уроці

Калинівка:

Роль і місце учня на уроці

Роль і місце учня на уроці

 Щоб кожен урок зробити пов­ноцінним, треба твердо з'ясувати для себе золоті правила:

1. Знання одержуються головним чином на уроці (домашні зав­дання лише закріплюють їх).

2. Не можна залишати нез'ясованим те, що не зрозуміли на уроці.

3. На уроці повинна бути повна увага.

4. Розвивайте на уроці мислення, пам'ять, спостережливість, умін­ня конспектувати, вміння і на­вички математичного експери­менту.

5. Не заучуйте, а відкривайте для себе нові істини.

6. Не втрачайте на уроці жодної хвилини. Втрачені хвилини ведуть до втрати годин, днів, років.

7. Кожен урок повинен не тільки давати вам нові знання, але й виховувати переконання, роз­ширювати світогляд.

 

Як навчитися відповідати на уроці

1. Відповідаючи урок, не забувай­те, що ваше завдання — не тіль­ки зрозуміти і запам'ятати, але й бути готовим відзначитися пе­ред учителем своїми знаннями.

2. Уважно поставтеся до запи­тань учителя.

3. Перш ніж відповідати, зрозу­мійте, що від вас вимагають.

4. Відповідь повинна бути макси­мально стислою (означення, формула).

Якщо у вас думки є, а слів не вистачає, то треба накопичувати математичний словниковий запас (складати на уроці кон­спект за вчителем, читаючи про себе, відтворювати вголос прочитане).

6. Готуючи урок, чітко собі уявіть кращі зразки відповідей това­ришів.

7. Стежте не тільки за тим, що розповідає вчитель, але й за тим, як він це робить, за побу­довою і виразністю його мови.

8. Вислухавши запитання, швидко обдумайте, як на нього відпо­відати, пригадайте план відпові­ді, не хвилюйтесь і відповідайте.

9. Під час відповіді дивіться на вчителя, а не на учнів, оскільки їх поведінка може збити вас.

10.Не слухайте підказки, вони мо­жуть бути неправильними, під­казка не додасть знань тому, хто відповідає.

 

Як працювати з книгою

1. Бійтеся механічного заучуван­ня: воно забирає багато часу й користі від нього немає.

2. Робота з підручником дозволяє використовувати зорову пам'ять, забезпечує точність і чіткість знань, прищеплює навички са­моосвіти.

3. Перш ніж почати роботу з під­ручником, заздалегідь позна­йомтеся з ним. Дізнайтеся за змістом, які розділи, глави містяться в підручнику, по­слідовність їх розташування.

4. Зверніть увагу на таблиці, схе­ми, контрольні питання, фор­мулювання законів, висновки.

5. Висновки та означення, які треба знати дослівно, виділені в тексті «жирним» шрифтом.

6. Не пропускайте місця, надру­ковані «дрібним» шрифтом. У них міститься цікавий ма­теріал, що доповнює та розши­рює програму.

7. Навчіться краще використову­вати всі види ілюстрацій під­ручника (рисунки, схеми). Звертайтеся до них у момент читання тексту підручника.

8. За ілюстраціями можна повто­рювати матеріал, не читаючи повторно тексту.

9. У роботі з підручником вико­ристовуйте наступний поря­док:

а) прочитайте завдання і кон­трольні питання, подані в кінці параграфа, щоб знати мету, що стоїть перед вами;

б) пригадайте, що розказував щодо цього на уроці вчитель;

в) відкрийте підручник і читайте текст;

г) читаючи, звертайтеся до схем, рисунків, таблиць;

д) заучувати потрібно тільки пра­вила, означення, формулюван­ня законів, формули, інше роз­казувати своїми словами.

 

Як виділяти головне

1. Розчленуйте матеріал на ло­гічно закінчені частини.

2. Знайдіть суб'єкт дії (про що, про кого йдеться) і те, що про нього сказано.

3. Складіть чорновий план з найголовніших слів.

4. Сформулюйте (якщо немає в підручнику) висновок.

5. Складіть план-матрицю.

6. Зрідка проглядайте матриці, щоб не випадав з пам'яті попе­редній матеріал.

Деякі правила заучування навчального матеріалу

1. Заучуйте лише те, що розу­мієте. Треба спочатку зро­зуміти, а вже потім ставити мету завчити, запам'ятати.

2. Заучуючи, ставте мету запам'я­тати надовго.

3. Заучуючи, користуйтеся сми­словими опорами. Для цього розбивайте завчений ма­теріал на логічні частини, по­значайте кожну частину своєю назвою, що передає її суть. Ці назви й служитимуть смисло­вими опорами.

4. Заучуйте й повторюйте неве­ликими дозами.

5. Краще вчити частинами де­кілька днів, ніж все в один день.

6. Не можна заучувати навчаль­ний матеріал з математики, лише читаючи його за підруч­ником або зошитом (вголос або про себе). Треба обов'яз­ково цей матеріал відтворюва­ти на папері: зробити креслен­ня, написати схему теореми і її доведення тощо, тобто заучу­вати треба у дії.

7. Спробуйте відтворити завчений матеріал по пам'яті, а не підглядаючи у книгу.

 Рекомендації щодо складання конспекту

Конспект(від латинського огляд, нарис) — це короткий виклад статті, книги, доповіді або лекції.

Основні вимоги до конспекту

1. Конспект повинен бути зміс­товним (тобто відображати го­ловне в змісті тексту) і повним (повний не значить докладний).

2. По можливості коротким, не­великим за об'ємом. Записати текст стисло — означає висло­вити його суть в основному своїми словами (за винятком цитат, правил, законів).

3. Оформлення — зручним для сприйняття. Все в оформленні повинно сприяти засвоєнню і міцному запам'ятовуванню того, що вивчається, а за пот­реби швидкому відновленню в пам'яті основного змісту прочитаного. (За допомогою нумерації, червоного рядка, підкреслень, умовних позна­чок — створюється дос­тупність і легке засвоєння).

 

Послідовність дій під час складання конспекту

1.Уважно прочитайте параграф або статтю.

2. У думках розділіть текст на логічно закінчені частини.

3. Визначте, про що розповіда­ється в кожній частині, виді­літь головне, тобто відберіть матеріал.

4. Виділіть важкі місця у кожній частині та розберіться в них.

5. Напишіть стисло зміст кожної частини. (У деяких випадках зазначено, що загальний об'єм конспекту менший від тексту в 7-15 разів.)

6. Повністю запишіть і підкрес­літь правила, закони, висновки.

7. У конспекті можуть бути схе­ми, діаграми, таблиці, виписа­ні з тексту або складені само­стійно на основі прочитаного.

  

Як навчитися слухати і записувати

1. Під час слухання треба уявити, про що говорить учитель, зай­няти зручну позу.

2. Звертайте увагу на зміст його мови, на його голос, тон, мане­ру викладання.

3. Вчитель знижує або підвищує голос, робить повтори, цим він підкреслює основну думку.

4. Слухаючи вчителя, не дивіться на всі боки, не відволікайтеся розмовами, не піддавайтеся спогадам, що з'явилися.

5. Під час записування най­складніше полягає в тому, щоб зуміти виділити головні поло­ження, стисло сформулювати й чітко записати їх.

6. Записувати можна по-різному:

а) вести буквальний запис слів учителя (текстуальний кон­спект);

б) схопити думку, висловлену вчителем, швидко перефразу­вати її і записати своїми слова­ми (вільний текст).

7. Не прагніть записувати роз­повідь учителя дослівно, навіть якщо швидко лишите. Ви не зможете глибоко і повно зро­зуміти, запам'ятати матеріал.

8. Стискуйте матеріал, для запису відкидайте другорядні слова. У вас вийде конспект-схема.

9. Якщо ви не встигли що-небудь записати, то залиште місце. Ви заповните його, коли запита­єте вчителя наприкінці уроку.